Time

 “Don’t you agree that Time is the greatest healer ?”

“He may be, but he’s certainly no beauty specialist”.

Thời gian

– Anh có đồng ý rằng Thời Gian sẽ chữa lành mọi vết thương không?

– Có thể đấy, nhưng chắc chắn Thời Gian không phải là chuyên gia thẩm mỹ rồi.